Sikap dan perilaku beriman kepada kitab-kitab allah dan hikmahnya

Sikap dan perilaku beriman kepada kitab-kitab allah dan hikmahnya

Sikap dan perilaku beriman kepada kitab-kitab allah dan hikmahnya
Sikap dan perilaku beriman kepada kitab-kitab allah dan hikmahnya

Beriman kepada kitab-kitab allah merupakan suatu kewajiban bagi umat islam, seorang yang beriman kepada kitab-kitab alah tentu akan tercermin dalam perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.

Nah dalam artikel kail kita akan mengulas tentang Sikap dan perilaku beriman kepada kitab-kitab allah serta hikmah beriman kepada kitab-kitab allah dalam islam, apa saja itu? Untuk lebih jelasnya simak uraian berikut ini.

Sikap dan perilaku beriman kepada kitab-kitab allah

Berikut diantara sikap dan perilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab allah swt :

  • Menyakini dan mengakui bahwa al-qur’an merupakan kitab suci allah yang utama dan sebagai kitab penutup
  • Mengakui dan menghormati kitab-kitab allah yang lain sebelum al-qur’an
  • Menjadikan al-qur’an sebagai petunjuk dan pedoman hidup
  • Menjalani hidup dengan beribadah kepada allah
  • Senantiasa membaca al-qur’an dalam segala kesempatan baik suka maupun duka
  • Senantiasa berusaha untuk mempelajari memahami dan mengamalkan kandungan al-qur’an dalam kehidupan baik secara individu maupun dalam keluarga sehingga mendapatkan kebahagian di dunia dan akhirat

Hikmah beriman kepada kitab-kitab allah

Hikmah beriman kepada kitab-kitab allah bagi seorang muslim antara lain:

Mendaptkan pahala dari allah karena berimana kepada kitab-kitab allah wajib hukumnya. Sedangkan pengertian wajib adalah segala sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan sebaliknya

Orang yang berimana kepada kitab-kitab allah akan menjadikan al-qur’an sebagai pedoman hidup dan membuktikannya dalam perilaku sehari-hari
Mempertebal keimanan kepada allah swt

Memperkuat keyakinan seseorang kepada tugas nabi muhammad saw, karena dengan menyakini kitab-kitab allah swt. Maka akan percaya terhadap kebenaran al-qur’an dan ajaran yang dibawa oleh nabi muhammad saw

Menambah ilmu pengetahuan, karena di dalam kitab-kitab allah, di samping berisis tetang perintah dan larangan allah, juga menjelaskan tentang pokok-pokok ilmu pengetahuan untuk mendorong manusia mengembangkan dan memperluas wawasan sesuai dengan perkembangan zaman

Menambah sikap toleransi terhadap agama lain.

Karena dengan berimana kepada kitab-kitab allah maka umat islam akan salalu menghormati dan menghargai orang lain. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam al-qur’an dan hadis

Membangun kehidupan bermasyarakat pada dasarnya semua manusai itu sama saja di hadapan allah. Hanya ketakwaan yang membedakan manusaia di hadapan allah.

Alqur’an adalah kitab allah yang diturunkan melalui perantara malaikat jibril yang disampaikan kepada nabi muhammad saw, yang dimulai dari surah alfatihah dan diakhiri dengan surah an-nash yang berfungsi untuk sebagai pedoman umat manusia dan apabila membacanya merupakan suatu ibadah.

Baca juga: